พิษณุโลก : คัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัดพิษณุโลก

     สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นประจำปี 2554 เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น และรับใบประกาศเกียรติคุณประโยชน์แก่กระทรวงแรงงานด้านบริการประชาชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก