ภูมิประเทศ

 

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

ทางตอนเหนือ   และตอนกลาง  เป็นเขตเทือกเขาสูง   และที่ราบสูง โดยมีเขตภูเขาสูงด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
           ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอวังทอง   วัดโบสถ์    เนินมะปราง   นครไทย   และชาติตระการ &พื้นที่ตอนกลางมาทางใต้เป็นที่ราบ

           และตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม   โดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำน่าน   และแม่น้ำยม ซึ่งเป็นแหล่งการเกษตรที่สำคัญที่สุด
           ของจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในเขตอำเภอบางระกำ    อำเภอเมืองพิษณุโลก    อำเภอพรหมพิราม
           อำเภอเนินมะปราง   และบางส่วนของอำเภอวังทอง