สรจ.พิษณุโลก : จัดประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ณ อำเภอวังทอง อำเภอเนินมะปราง และอำเภอบางกระทุ่ม

          ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก และคณะได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ให้ร่วมประชุมกับแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2554  ภาคเช้า  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังทองมีผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเนินมะปราง มีผู้เข้าร่วมประชุม 7 คน และภาคบ่าย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอบางกระทุ่ม มีผู้เข้าร่วมประชุม 9 คน ทั้งนี้ได้ชี้แจง/ทบทวนผลการปฎิบัติงาน และแจ้งให้ทราบถึงการตรวจราชการและบทบาทการทำงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในครั้งนี้ ด้วย

 

 
 
ภาคบ่าย
 
ภาคเช้า