สรจ.พิษณุโลก : จัดประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ณ อำเภอชาติตระการและ อ.นครไทย

           นายสุชัย ชาญวิกย์การ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และคณะได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ให้ร่วมประชุมกับแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554  ภาคเช้า  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชาติตระการมีผู้เข้าร่วมประชุม 6 คน และภาคบ่าย ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนประจำอำเภอนครไทย มีผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน ทั้งนี้ได้ชี้แจง/ทบทวนผลการปฎิบัติงาน และแจ้งให้ทราบถึงการตรวจราชการและบทบาทการทำงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในครั้งนี้ ด้วย

ภาคเช้า (อำเภอชาติตระการ)

 

 

 

ภาคบ่าย (อำเภอนครไทย)