สรจ.พิษณุโลก ประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก

          นายวรชัย  อุตตมชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยสรุปสาระสำคัญการประชุม ดังนี้
          1) ที่ประชุมรับทราบเรื่องการสรรหาคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลกชุดใหม่
          2) การทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปี 2554
          3) พิจารณาเห็นชอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่ใช้ประกอบการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
          4) พิจารณาทบทวนการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะได้รายงานให้คณะกรรมการค่าจ้างต่อไป