แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานฯ

              นายธนิช  นุ่มน้อย  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก คร้งที่ 3/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณาที่สำคัญพอสรุปได้ ดังนี้
              1. โครงการสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสแด่เยาวชนไทย "Osotspa Road to University 2011"
              2. โครงการ To Be Number One จังหวัดพิษณุโลก
              3. การจัดทำเข็มเชิดชูเกียรติ และบัตรประจำตัวอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
              4. ปฏิทินการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
              5. การจัดฝึกอาชีพอิสระ ในศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
              6. การรับเรื่องราวร้องทุกข์คนงานที่เคยเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
              7. งาน/กิจกรรมสำคัญของจังหวัดที่ควรทราบ   เป็นต้น