ประชุมทีมวิทยากรฝึกอาชีพ ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

                นายธนิช  นุ่มน้อย  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานการประชุมทีมวิทยากรฝึกอาชีพ ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการฝึกอาชีพอิสระ/พัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลกให้ดียิ่งขึ้นต่อไป