จ.พิษณุโลก ตรวจติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2554

         เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 คณะทำงานติดตามการดำเนินงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้ออกตรวจติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2554 ในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม จำนวน 2 โครงการ และในพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้
          1. อำเภอบางกระทุ่ม ได้แก่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่มและโครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ
          2. อำเภอวัดโบสถ์ ได้แก่ โครงการก่อสร้างทำนบดินคลองแบน (ก่อสร้างฝ่ายเรียงหิน)