สรจ.พิษณุโลก ประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ

       เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2554 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น ทบทวนผลการปฎิบัติงาน รับฟังข้อเสนอแนะปัญหา อุปสรรคของแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ ห้องปฎิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัด โดยมีแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ อำเภอเมืองเข้าร่วมประชุมพร้อมรับค่าตอบแทนประจำเดือนโดยพร้อมเพรียงกัน