สรจ.พิษณุโลก ประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ

          เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2554 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น ทบทวนผลการปฎิบัติงาน รับฟังข้อเสนอแนะปัญหา อุปสรรคของแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ ในเขตพื้นที่อำเภอวังทอง เนินมะปราง และบางกระทุ่ม ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยภาคเช้าจัดประชุมกลุ่มย่อยที่อำเภอวังทอง และเนินมะปราง ภาคบ่ายประชุมกลุ่มย่อยที่อำเภอบางกระทุ่ม มีแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ ทั้ง 3 อำเภอ เข้าร่วมประชุมพร้อมรับค่าตอบแทนประจำเดือนโดยพร้อมเพรียงกัน