แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ

            นายธนิช  นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เพื่อชี้งแจง/หารือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มีสาระสำคัญที่รับทราบและเห็นชอบ สรุปได้ดังนี้
             1.รับทราบการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
             2.รับทราบการแต่งตั้งและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานฯ
             3.รับทราบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
             4.รับทราบปฏิทินการดำเนินงานประจำเดือนของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
             5.เห็นชอบความคืบหน้าการดำเนินงานด้านอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
             6.เห็นชอบความคืบหน้าการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก