แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดและร่วมประชุมคณะกรรมการที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก

          นายธนิช  นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญต่างๆ ของจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่
                1) พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตย (ศูนย์ฯ พิษณุโลก) เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554 เวลา 08.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
                2) ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุม 772 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
                3) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศตส.จ.พล) ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม 772 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
                4) ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมีนาคม 2554 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 771 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก