การตรวจติดตามผลการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ ตามมาตรา 40 ณ จังหวัดพิษณุโลก

          นายสมใจ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงแรงงานรับผิดชอบการตรวจราชการเพื่อติดตามผลการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงาน รับฟังปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบ