จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2554

     นายวรชัย  อุตตมชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฎิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และมีนายธนิช  นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ