สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและแผนการปฏิบัติงานของแกนนำอาสาสมัครแรงงานฯ

          สรจ.พิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและแผนการปฏิบัติงานของแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก  เพื่อทบทวนบทบาท ภารกิจหน้าที่ การจ่ายค่าตอบแทนแก่แกนนำอาสาสมัครแรงงาน และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านแรงงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ