สรจ.พิษณุโลก ประชุมเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดพิษณุโลกให้ดำเนินการประชุมข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันทุกหน่วยงาน