จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามโครงการขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ (ผู้ประกันตนมาตรา 40)

          นายธนิช นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมชี้แจงและซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติ แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามโครงการขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40) ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในแต่ละอำเภอ (รวม 5 หน่วยงาน/9 อำเภอ) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก