แรงงานจังหวัดฯ ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2554 จังหวัดพิษณุโลก

     นายธนิช นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สตรีของสำนักงานฯ ร่วมพิธีเปิด "การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2554" เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณเวทีหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายนริศ ปิยพฤทธิ์)เป็นประธานพิธีเปิดฯ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและร่วมรำลึกขบวนการต่อสู้เพื่อให้ได้มา ซึ่งสิทธิสตรีและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง อึกทั้งยังเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ด้วยการดำเนินตามรอยพระยุคบาท โดยใช้แนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบกับในปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมมายุครบ 84 พรรษา ในงานมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่    

         1) กิจกรรมเทิดพระเกียรติและวิชาการ 
         2) กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น กิจกรรมการประกวดอาหารพื้นบ้าน และการประกวดส้มตำลีลาจากกลุ่มสตรีทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก