สรจ.พิษณุโลก ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ

     นายธนิช  นุ่มน้อย  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องปฎิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เพื่อทบทวน/ปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการด้านแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รวมงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงแรงงานและจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้