สรจ.พิษณุโลก ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานฯ

     นายวรชัย  อุตตมชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน