สรจ.พิษณุโลก ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ (อ.วัดโบสถ์ อ.พรหมพิราม และ อ.บางระกำ)

     เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำล/อำเภอ (อ.วัดโบสถ์ อ.พรหมพิราม และ อ.บางระกำ)เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน, การสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ (รายบุคคล), การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านแรงงาน เช่น การขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ (มาตรา 40)รวมถึงการประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่เพื่อเตรียมการสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ในพื้นที่ 3 อำเภอ ดังนี้
     1. เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์   6  คน
     2. เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม               12  คน
     3. เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางระกำ                 11  คน