สรจ.พิษณุโลก ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ (อ.นครไทย และ อ.ชาติตระการ)

     นายสุชัย ชาญวิกย์การ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำล/อำเภอ (อ.นครไทย และ อ.ชาติตระการ) เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน, การสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ (รายบุคคล), การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านแรงงาน เช่น การขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ (มาตรา 40)รวมถึงการประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่เพื่อเตรียมการสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ในพื้นที่ 2 อำเภอ ดังนี้
     1. เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนครไทย มีผู้เข้าร่วมประชุม  12  คน
     2. เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชาติตระการ มีผู้เข้าร่วมประชุม  10  คน