ประชุมคณะทำงาน "โครงการโรงงานสีขาว" จังหวัดพิษณุโลก

     นายธนิช  นุ่มน้อย  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน "โครงการโรงงานสีขาว" จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน