การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ณ จังหวัดพิษณุโลก

     นายพูลศักดิ์  เศรษฐนันท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปรึกษาหารือข้อราชการ จากนั้นตรวจติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง