การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

      นายพูลศักดิ์  เศรษฐนันท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง