จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงาน

     นายวรชัย  อุตตมชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาโครงการจ้างงานเร่งด่วนและฝึกทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติโครงการ จำนวน  21 โครงการ เป็นเงิน 1,000,000 บาท