สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อหารือการดำเนินงานด้านอาสาสมัครแรงงาน

     นายธนิช นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้ประชุมปรึกษาหารือกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก