จัดประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2554

      นายวรชัย  อุตตมชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปฎิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และมีนายธนิช  นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ