จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม "เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า" ประจำเดือนธันวาคม 2553

      เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553 เวลา 07.00 น. - 08.30 น. นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน/กล่าวทักทายผู้มาร่วมกิจกรรม "เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า" ครั้งที่ 8/2553 ประจำเดือนธันวาคม 2553 ณ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน