สรจ.พิษณุโลก ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

          นายธนิช นุ่มน้อย  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปฎิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยแรงงานจังหวัดพิษณุโลกได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการทำงานตามแผนปฎิบัติราชการด้านแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการต่อไป