จังหวัดพิษณุโลก บูรณาการจัดหน่วยบริการด้านแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน รวมทั้งช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

           นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ "ค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน" ประจำปี 2553-2554 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ วัดปากพิงตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้บูรณาการนำบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การรับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง บรรจุงาน การให้คำปรึกษา/แนะนำปัญหาด้านแรงงานและประกันสังคม การให้บริการซ่อมอุปกรไฟฟ้า และซ่อมรถจักรยนต์ (ฟรี) และเผยแพร่เอกสารแผ่นผับด้านแรงงาน เป็นต้น