จังหวัดพิษณุโลก ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

     นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของอำเภอต่างๆ (9 อำเภอ)ของจังหวัดพิษณุโลก ในการดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก (ชั้น 3)ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้อำเภอต่างๆ ได้ปรับแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงฯ จำนวน 1,000,000 บาท ต่อไป