สรจ.พิษณุโลก ประชุมเตรียมการจัดงานกีฬาแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2553

       นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ดำเนินการประชุมข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมการจัดงานกีฬาแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2553 (ในส่วนของกระทรวงแรงงาน) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยที่ประชุมมีมติที่จะส่งบุคลากรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2553 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ต่อไป