สนง.แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
          1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุม 772 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
          2. ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุม 772 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
          3. ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 11/2553 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 771 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก