จังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2553

          นายนริศ  ปิยพฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมวังแก้ว อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดและผู้แทน เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวฯ ดังกล่าวด้วย

 

           นางสาวอรุณี แก้วจินดา  ประกันสังคมจังหวัด ชี้แจงประชาสัมพันธ์ การจัดสรรเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ประสบอุทกภัย ตามโครงการ "ประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตนต้านอุทกภัย" ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.5 เพื่อดำเนินการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกันตนนำไปซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัย

 

          นายพันธุ์เศรษฐ  สุวรรณโณ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์ ให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 20 ม.ค. 2554 และวันที่ 28 ก.พ. 2554 รีบมาดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงาน