โครงการ "เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อผู้ประกันตน" จังหวัดพิษณุโลก

              เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 นายประธาน ดวงพัตรา ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพีธีเปิด โครงการ "เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อผู้ประกันตน" ครั้งที่ 7/2553 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสุชัย  ชาญวิกย์การ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติด้วย