แม่ทัพภาคที่ 3 /ผอ.รมน.ภาค 3 พบหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในพิษณุโลก

        เมื่อช่วงบ่ายวันที่(15 ต.ค.53) ที่ห้องประชุมโรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก  พลโทวรรณทิพย์ ว่องไว แม่ทัพภาคที่ 3/ผอ.รมน.ภาค 3 ประชุมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจสถานการณ์ด้านความมั่นคง รวมถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ สถานการณ์และภัยคุกคามใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมขอความร่วมมือร่วมใจในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้นำความเข้าใจเหล่านี้ไปชี้แจงทำความเข้าใจต่อประชาชนในพื้นที่และกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ทุกคนทุกฝ่ายร่วมผนึกกำลังกันในอันที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ สำหรับหัวข้อการชี้แจง ประกอบด้วย 3 เรื่องหลัก ได้แก่ สถานการณ์และแนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครในห้วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2553 โดยมีนายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมด้วย