จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค (ASO-T/ASO) ในสถานประกอบกิจการระดับจังหวัด ประจำปี 2553

           นายยงยศ  เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค (ASO-T/ASO) ในสถานประกอบกิจการระดับจังหวัด ประจำปี 2553 ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ จำนวน 47 แห่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาลิกา โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมืองฯ  จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดร่วมพิธี

 

นายยงยศ  เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นางวันทนีย์  บุญเสมอ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หัวหน้าส่วนและผู้แทนส่วนราชการสังกัด รง

 

 

ตัวแทนสถานประกอบการที่เข้ารับใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค (ASO-T/ASO)