สรจ.พิษณุโลก ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้ประชุมหัวหน้าฝ่าย/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยได้ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในคราวเดียวกันด้วย