ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สรจ.พิษณุโลก

นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เพื่อชี้แจงแนวทางและมอบหมายภารกิจการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมือวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก