ร่วมพิธีมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดพิษณุโลก

 นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 139 ราย เป็นเงิน 3,460,000.-บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย