ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายชลชนะ สุริยนาคางกูร) และคณะ ตรวจราชการที่จังหวัดพิษณุโลก

นายชลชนะ  สุริยนาคางกูร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นางกุสุมา อยู่เจริญ ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน นายเกษม  กองกูล ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางดุษฎี  อัมรานุรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม และคณะ เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องณ ห้องประชุม สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
 

 
  

ตรวจเยี่ยมสำนักงานสวัสดิและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
  

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์