พิษณุโลก ประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2553

             นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก