จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิณุโลก

       นายประธาน ดวงพัตรา ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิณุโลก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องวรญาดา โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมการประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียง