สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2562

     วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนายยุทธนา  เกตุตรง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายภูมิสิทธิ์  วังคีรี  ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมฯ ดังกล่าว