สรจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจติดตามสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

     วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนายยุทธนา  เกตุตรง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพปฏิบัติการตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 แห่ง พบการจ้างแรงงานไทย จำนวน 5 คน (ชาย 2 คน / หญิง 3 คน) แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 2 คน (เป็นหญิง) และสัญชาติลาว จำนวน 3 คน (เป็นหญิง) จากการตรวจสอบพบการกระผิดของแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 2 คน