สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562

      เมื่อวันจันทร์ที่  28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 และเป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ปี พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องของ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 (อาคารหลังใหม่) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก