สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2563-2583)

     วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2563-2583) และแผนขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563-2567 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมาย นายยุทธนา  เกตุตรง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว