สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานในภาพรวมตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation)

     เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.10 น. นายธวัช  เบญจาทิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางสาวสุมณฑา ไพรสุวรรณา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานในภาพรวมตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานฯ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่) โดยมีนายเกียติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน