สรจ.พิษณุโลก ประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ งบประมาณ ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ปี 2553 (เพิ่มเติม)

                สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ดำเนินการประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ งบประมาณ ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2553 (งบประมาณเพิ่มเติม) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในวงเงิน 1,000,000 บาท (หน่งล้านบาทถ้วน) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก